Statut

Statut Fundacji EDUCATO

imagesDo pobrania: Statut Fundacji EDUCATO

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja EDUCATO zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Tomasza Zonia i Pawła Naporę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym za numerem repertorium A nr 3661/2015 sporządzonym przez notariusza Monikę Barczuk, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, Rynek 7, w dniu 24 lutego 2015 r.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z prawem miejsca działania.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych organizacji posiadających albo nie posiadających osobowości prawnej. Decyzję w sprawie powołania struktury organizacyjnej oraz zakres działania ww. jednostek określi Zarząd w uchwale.
 5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji i może posługiwać się własnym logotypem.

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty oraz dyplomy i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami  i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się  do realizacji celów fundacji.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

 1. W szczególności celami Fundacji są:
  1. tworzenie warunków do szeroko pojętego rozwoju utalentowanych dzieci i młodzieży.
  2. organizacja, rozwój i popularyzacja różnych form tańca, a w szczególności tańca sportowego.
  3. działania  na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej.
  4. aktywizacja obywatelska, społeczna i zawodowa przedstawicieli społeczności lokalnych, w szczególności grup zagrożonych dyskryminacją, marginalizacją, wykluczeniem społecznym.
  5. inicjowanie i realizowanie zadań służących aktywizacji osób starszych oraz niepełnosprawnych.
  6. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
  7. promocja i ochrona zdrowia.
  8. rozwijanie współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej, w szczególności w obszarze edukacji i sportu.
  9. promocja regionu, jego walorów turystycznych, uzdrowiskowych, gospodarczych w kraju oraz zagranicą.
  10. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz szeroko rozumianej działalności rekreacyjnej.
  11. prowadzenie działań w zakresie rozwoju i  promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  12. podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie integracji europejskiej i funkcjonowania  Unii Europejskiej oraz przybliżanie kultury i obyczajów krajów europejskich.
  13. umacnianie i propagowanie dziedzictwa narodowego i kultury, tradycji, obyczajów  poszczególnych regionów Polski i grup narodowościowych.
  14. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  15. promocja i organizacji wolontariatu.
  16. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i społecznej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizację turniejów, szkoleń, obozów tanecznych
  2. organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, staży, praktyk i wyjazdów studyjnych, działań edukacyjnych w kraju i za granicą.
  3. organizację wyjazdów, wymian i turnusów grup dzieci i młodzieży z Polski i zza granicy.
  4. realizację programów prospołecznych.
  5. realizację kampanii społecznych.
  6. prowadzenie poradnictwa rodzinnego, prawnego, psychologicznego i obywatelskiego oraz mediacji.
  7. prowadzenie szkoleń z coachingu oraz psychologii.
  8. wspieranie działań i przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego w zakresie zwalczania dyskryminacji, rozwoju kultury, nauki, edukacji i rozwoju lokalnego.
  9. współpracę z rządowymi i pozarządowymi instytucjami polskimi i europejskimi oraz innymi zagranicznymi organami samorządowymi, zagranicznymi i krajowymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi (w tym szkołami i uczelniami).
  10. inicjowanie i organizowanie wystaw, imprez masowych oraz integracyjnych, targów, koncertów i spektakli, happeningów, wystaw, wernisaży, prezentacji, konferencji, festiwali i imprez kulturalnych.
  11. wydawanie muzyki, książek oraz innych publikacji w formie pisemnej oraz audio-video oraz ich publikację.
  12. prowadzenie tematycznych portali internetowych.  
  13. gromadzenie, utrwalanie i upowszechnienie informacji o sytuacji różnych grup społecznych w kraju i zagranicą.
  14. gromadzenie, utrwalanie i upowszechnienie informacji o procesie integracji europejskiej.
  15. upowszechnianie i promowanie standardów jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej.
  16. nabór i szkolenie wolontariuszy  
  17. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych i kulturalnych samorządowych oraz niepublicznych.
 3. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w formach wskazanych w ust. 2. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określi Zarząd w uchwale.

 

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz mienie i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania. Każdy z fundatorów przekaże 500 zł w gotówce na fundusz założycielski.

§ 8

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji, subwencji i grantów,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  5. dochodów z aktywów i praw majątkowych Fundacji,
  6. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  7. odsetek bankowych.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzję w sprawie podjęcia oraz zakresu i form organizacyjnych działalności gospodarczych podejmuje Zarząd.

 

IV. Władze Fundacji

§ 9

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 10

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
 3. Członków zarządu na kolejną kadencję powołuje ustępujący Zarząd.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu, b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  c. śmierci członka Zarządu, d. upływu kadencji.
 6. Zarząd fundacji może powołać Radę Fundacji.

§ 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu i jego członków należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6. zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia,
  7. zmiana statutu,
  8. połączenie i likwidacja Fundacji.

§ 12

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,  a w przypadku braku takiej możliwości – listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.  
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.  W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz do reprezentowania Fundacji na zewnątrz upoważniony jest każdy z członków Zarządu działających jednoosobowo.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 14

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

§ 15

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
 4. Fundacja może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi  i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji z zachowaniem pełnej autonomii.
 5. Do prowadzenia swoich działań Fundacja może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura  i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie zrealizowania celu dla którego została utworzona lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 24.02.2015 r.